Disclaimer & Copyrights

Disclaimer
Schisiservaringen.nl besteedt haar uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening, niet voor het bieden van deskundig medisch advies. De op deze site verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht.

Intellectueel eigendom
De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s is beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij schisiservaringen.nl of haar licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Geen aansprakelijkheid
Schisiservaringen.nl spant zich in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Schisiservaringen.nl kan evenmin, hoewel zij er naar zal streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het – tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijst schisiservaringen.nl de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Schisiservaringen.nl wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en reacties op deze website zijn die van de auteur(s) en niet die van schisiservaringen.nl. Grote zorgvuldigheid wordt betracht bij de samenstelling van artikelen. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

 

Gelinkte websites
Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door schisiservaringen.nl wordt onderzocht of geanalyseerd. Schisiservaringen.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; schisiservaringen.nl aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Wijzigingen in aangeleverde teksten
Schisiservaringen.nl behoudt zich het recht voor om teksten die worden aangeleverd (ervaringsverhalen, praktische tips, nieuws et cetera) eventueel aan te passen voor plaatsing op de website.

Affiliate
Mogelijk ontvangt schisiservaringen.nl voor producten van derden, die zij via haar website aanbiedt, een kleine commissie. Het gaat hierbij alleen om producten die relevant zijn voor de bezoeker.